آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آموزش قاطعیت و اظهاروجود ، قاطعیت‌درمانی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آموزش قاطعیت و اظهاروجود ، قاطعیت‌درمانی

واژه انگلیسی
Assertion therapy

توضیحات
آموزش قاطعیت و اظهاروجود ، مخصوصاً به افراد کمرو و از طریق روان‌درمانی(رجوع کنید به assertive traning)