آفتاب

واژه نامه های آفتاب

۱- سنجیدن ۲- فرایند آزمایش


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
۱- سنجیدن ۲- فرایند آزمایش

واژه انگلیسی
Assay

توضیحات
۱- آزمایش و تحلیل یک ماده برای تعئین میزان عناصر تشکیل‌دهندهٔ آن ۲- فرایند آزمایش ۳- ماده‌ای که باید آزمایش شود و نیز گزارش تجربه