آفتاب

واژه نامه های آفتاب

۱-اشتیاق ، امید ۲- دم ، دمش ۳- آرزو ، آرمان


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
۱-اشتیاق ، امید ۲- دم ، دمش ۳- آرزو ، آرمان

واژه انگلیسی
Aspiration

توضیحات
۱- اهدافی که شخص برای رسیدن به آن تلاش می‌کند. ۲- عمل دم ۳- عمل درون و بیرون کشیدن چیزی به کمک مکش