آفتاب

واژه نامه های آفتاب

غیراجتماعی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
غیراجتماعی

واژه انگلیسی
Asocial

توضیحات
- کسی که به اصول ، آداب و رسوم ، ضوابط اجتماعی بی‌اعتنا و از برقراری روابط اجتماعی با دیگران گریزان است. - آن‌کسی که خواسته یا ناخواسته ، آگاهانه یا ناآگاهانه از جمع فاصله جوید. با ضداجتماعی anti - social مشتبه نشود.