آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مکتب ریاضت‌کشی ، مرتاضی ، زهد


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مکتب ریاضت‌کشی ، مرتاضی ، زهد

واژه انگلیسی
Asceticism

توضیحات
- نظریه‌ای است که سعادت و خیر بشر را در مبارزه علیه شهوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدنی ، خواهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نفسانی ، و دورانداختن خواسته‌ها و احتیاجات زندگی و افکار روابط اجتماعی و حتی انکار ذات وجود خدا می‌داند. - دل‌کندن از دنیا و رهائی از اسارت آن یا آئین اخلاقی مبتنی بر ازخودگذشتگی ، کفّ‌نفس ، امتناع از لذت‌گرائی ، گذشتن از مواهب و آسایش دنیوی ، محدودکردن خوشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حسی و تحمل رنج و مشقت برای نیل به هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجماعی یا تهذیب و صیانت نفس و تربیت خود یا دیگری.