آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ساخته‌پنداری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ساخته‌پنداری

واژه انگلیسی
Artificalism

توضیحات
اصطلاح پیاژه برای تمایل کودک به این‌طرزفکر که اشیا ساخته و پرداخته انسان‌ها است و پدیده‌های طبیعی (ستارگان ، خورشید ، باران) حاصل اعمال انسان است. آثار این‌نوع تفکر را اگرهم نه در تمام فرهنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ، در اکثر آنها می‌توان یافت.