آفتاب

واژه نامه های آفتاب

میانگین حسابی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
میانگین حسابی

واژه انگلیسی
Arithmetic mean

توضیحات
عددی است که از تقسیم حاصل جمع ارقام بر تعداد اقلامی که باهم جمع شده‌اند به‌دست می‌آید. مثلاً میانگین حسابی اعداد ۳ ، ۱ ، ۶ ، ۲ ، ۸ از تقسیم عدد ۲۰ (جمع ارقام) بر عدد ۵ (تعداد ارقام) به‌دست می‌آید یعنی ۴= ۵ : ۲۰. میانگین حسابی را عموماً میانگین (mean) یا معدل (Average) می‌نامند.