آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روش ارسطوئی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
روش ارسطوئی

واژه انگلیسی
Aristotelain method

توضیحات
۱- روش تحقیق که به رابطه موجود میان طبقه یا مقوله خاص و عام از راه قیاس یا استقراء می‌پردازد. ۲- تحلیل وقایع یا ظواهر جزئی با استناد به اصول و قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدیهی ومسلم ارسطو طرفدار مشاهده و طبقه‌بندی دقیق پدیده‌های طبیعی بود. به‌همین دلیل این اصطلاح غالباً به معادل تجربی به‌کار می‌رود. مع‌هذا ارسطو روش تحقیق بر مبنای قیاس و استنتاج را نیز فرمول‌بندی کرده است.