آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حدود مسئولیت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
حدود مسئولیت

واژه انگلیسی
Areas of responsibility

توضیحات
- واژه‌ای که در تعئین حدود شرح شغل و ارزشیابی به‌کار می‌رود ، در هر شرح شغل حدود مسؤولیت فرد باید مشخص گردد حدود مسؤولیت متناسب با اختیاراتی است که برای اجرای عمل معین به فردی تعویض می‌گردد. هر مقامی در حدود اختیاراتی که بوی تعویض شده است دارای قدرت تصمیم‌گیری است و خارج از آن در صلاحیت مقام ارجاع‌کننده اختیار است.