آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ناحیه ، حوزه ، منطقه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ناحیه ، حوزه ، منطقه

واژه انگلیسی
Area

توضیحات
۱- زمینه مطالعه مثل حوزه روان‌شناسی شناختی ۲- ناحیه زیرین یک منحنی پخش ۳- ناحیه‌ای از قشر مخ