آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تعارض جاذب - دافع ، تعارض نزدیکی - اجتناب


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تعارض جاذب - دافع ، تعارض نزدیکی - اجتناب

واژه انگلیسی
Approach - avoidance conflict

توضیحات
این تعارض مهم‌ترین نوع تعارض است ، زیرا که حل این‌قبیل تعارضات غالباً بسیار مشکل است. در این تعارض فرد نسبت به‌یک هدف واقعی هم گریزان است و هم علاقه‌مند است. مانند کسی که در مورد قبول یک شغل دچار دو نوع احساس می‌شود؛ از یک‌سو قبول آن مسئولیت را وظیفه خود دانسته و فرار از زیربار آن را خیانت به کشور می‌بیند ، و از سوی دیگر بیم آن را دارد که با قبول آن مسؤولیت از فعالیت علمی خود دور شود.