آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تعارض جاذب - جاذب ، تعارض نزدیکی - نزدیکی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تعارض جاذب - جاذب ، تعارض نزدیکی - نزدیکی

واژه انگلیسی
Approach - approach conflict

توضیحات
تعارض جاذب - جاذب ، تعارض میان دو هدف مثبت است که دارای ارزش مساوی هستند. هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی که به‌طور یکسان در زمان واحد برای فرد جذاب هستند. به‌عبارت دیگر این تعارض هنگامی سرمی‌زند که فرد به‌سوی دو هدف که هر دو مفید و جالبند کشانده شود. مثلاً کودکی میان انتخاب دو موضوع جالب مانند خواندن یک داستان جذاب و شرکت در بازی فوتبال دچار دودلی می‌شود و نمی‌تواند موقتاً یکی از آن‌دو را بر دیگری ترجیح دهد. این تعارض در بسیاری از موقعیت‌های روزمره زندگی افراد وجود دارد. فرد با این نوع تعارض به جهات مختلفی کشیده می‌شود و این امر موجب شک و تردید در فرد می‌گردد. این قبیل تعارضات از آنجائیکه تاحدی طبیعی و عادی هستند و شدت چندانی هم ندارند ، بزودی برطرف می‌شوند. البته این نوع تعارض برای کودکان با دشواری همراه خواهد بود زیرا که کودک به‌سختی می‌تواند میان دو امر موردعلاقه یکی را انتخاب و از دیگری چشم‌پوشی نماید.