آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کارآموزی استاد - شاگردی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کارآموزی استاد - شاگردی

واژه انگلیسی
Apprenticeship training

توضیحات
روش کارآموزی استاد - شاگردی برای کارهائی مناسب است که یادگیری و دستیابی به تخصص‌های آن نیاز به وقت نسبتاً طولانی و نظارت مستقیم استادکار ماهر دارد. نمونه مشاغلی که معمولاً روش کارآموزی استاد - شاگردی در آنها متداول است عبارتند از: نقاشی ، خیاطی ، نمدمالی ، منبت‌کاری ، آرایشگری ، مس‌گری ، قالی‌بافی ، ریخته‌گری و … در ایران کارآموزی استاد - شاگردی بسیار معمول بوده و هنوز هم متداول است. (رجوع کنید به apprenticeship)