آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شاگردی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
شاگردی

واژه انگلیسی
Apprenticeship

توضیحات
شاگردی که نظام فراگیری یک پیشه با دریافت مزد ضمن سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کار برای آموختن از یک شخص ماهر یا استاد در پیشه شناخته‌شده در دنیای قدیم است. شاگرد نوعاً به‌صورت کارگری درمی‌آید که برای استاد به‌ خاطر مزد کار می‌کند و بالاخره خودش استاد می‌شود. شاگردی یک نوع آموزش حرفه‌ای است لکن به‌شکل محدودتر ، شاگردی به‌عنوان شکلی از آغاز کار حرفه‌ای ، مرحله میانه‌ای را در تکامل جامعه سنتی با جامعه صنعتی نشان می‌دهد. تفاوت بین شاگردی و کارآموزی در این است که در نظام شاگردی روابط استاد و شاگرد یک رابطه فردی است. در کارآموزی رابطه فردی وجود ندارد ، بلکه بیشتر یک رابطه جمعی است. کارآموز تحت‌نظر دولت ، اتحادیه‌های کارگری ، و کارفرما براساس یک برنامه خاص و تحت شرایط و مقررات معینی به کارآموزی می‌پردازد.