آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فراخنای دریافت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
فراخنای دریافت

واژه انگلیسی
Apprehension span

توضیحات
حداکثر تعداد اشیا یا رخدادهائی که در یک نوبت کوتاه مواجهه قابل درک است. برای تعئین آن از آزمودنی خواسته می‌شود که تعداد اشیاء یا ماهیت آن را بازگو کند.