آفتاب

واژه نامه های آفتاب

علوم کاربردی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
علوم کاربردی

واژه انگلیسی
Applied sciences

توضیحات
دراین‌گونه علوم ، محقق تلاش می‌کند تا پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منطقی و اصولی نسبت به مسائل ضروری و اساسی برای جامعه بشری پیدا کند. لذا همواره به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال نتایج مفید است ، پژوهشگر علوم کاربردی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال یافتن راه‌حل برای سئوالات است که پاسخ به آنها می‌تواند مشکلی را از بشر حل نماید. به‌این ترتیب عمده اختراعات و ابداعات ناشی از تنایج علوم کاربردی است؛ همین‌طور شیوه‌ها و روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های علمی که برای اداره کلاس و تربیت دانش‌آموزان ارائه می‌شود ، همگی حاصل علم کاربردی است.