آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تحقیق (پژوهش) کاربردی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تحقیق (پژوهش) کاربردی

واژه انگلیسی
Applied research

توضیحات
هر نوع کاوش اصیل به‌منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژه‌ای در نظر گرفته شود. هدف پژوهش کاربردی در جهت رشد و بهترکردن یک محصول یا روال یک فعالیت و خلاصه آزمودن مفاهیم نظری و مجرد (ذهنی) در موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های واقعی و زنده است. بیشتر تحقیقات در آموزش و پرورش از نوع کاربردی است ، و هدف آنها آزمودن نظریه‌های تربیتی در مورد چگونگی رفتار دانش‌آموزان در یک موقعیت آموزشی ویژه است. بین پژوهش کاربردی و تحقیق عمل یا اقدام‌پژوهی (action research) وجوه مشترک زیادی وجود دارد ، اما درعین حال تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قابل ملاحظه‌ای بین آنها وجود دارد. مثلاًَ در پژوهش کاربردی ، تعداد واحدهای مورد مشاهده نسبتاً زیاد بوده و فرایند پژوهش به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه در مرحله نمونه‌گیری به‌شدت کنترل می‌شود. علاوه برآن در این نوع پژوهش سعی برآن است که نتایج ، تعمیم داده شود. در حالی‌که در اقدام‌پژوهی ، هرچند که از روش عملی استفاده می‌شود اما کنترل فرایند پژوهش ، شدت یادشده را ندارد. این امر بدان علت است که در اقدام‌پژوهی ، پژوهشگر درصدد یافتن نتایج تعمیم‌پذیر نمی‌باشد ، بلکه هدف او رسیدن به شناخت علمی در باره مسئله ویژه‌ای است که خود با آن سروکار دارد.