آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روان‌شناسی کاربردی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
روان‌شناسی کاربردی

واژه انگلیسی
Applied Psychology

توضیحات
۱- آن‌دسته از تحقیقات روان‌شناسی که هدف‌های آن بیشتر عملی است تا نظری. روان‌شناسی کاربردی شامل ، روان‌شناسی صنعتی ، روان‌شناسی طبی ، روان‌شناسی حقوقی ، روان‌شناسی تربیتی و روان‌شناسی تاریخی است. ۲- شعبه‌ای از روان‌شناسی است که در کاربرد قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اصول و نظریات روان‌شناسی در مسائل عملی زندگی از قبیل خریدوفروش ، آگهی‌های تجاری و جلب مردم بحث می‌کند. روان‌شناسی کاربردی اصطلاحی وسیعی است که روان‌شناسی صنعتی ، جنائی ، بالینی ، زیبائی و تربیتی را نیز شامل می‌شود.