آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نارسائی عقلی ، کمبود عقلی ، نقص عقلی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نارسائی عقلی ، کمبود عقلی ، نقص عقلی

واژه انگلیسی
Amentia

توضیحات
به‌طور کلی هر نوع ، نقص عقلانی یا کندذهنی شدید است. مفهوم ضمنی آن این است که نقص قوای هوشی از بدو تولد وجود داشته است.