آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آرزوهای نوع‌دوستانه (دیگرخواهانه)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آرزوهای نوع‌دوستانه (دیگرخواهانه)

واژه انگلیسی
Altruistic wishes

توضیحات
آرزوهائی که بیانگر تفکر اسخاص دیگر ، اجتماع و نوع بشری به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان یک کل‌بودن می‌باشد.