آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روش الفبائی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
روش الفبائی

واژه انگلیسی
Alphabetic method

توضیحات
- در این روش ابتدا شناسائی ، تشخیص و تلفظ کلمات با استفاده از نام هر یک از حروف الفبا حاصل می‌شود. یعنی آشنائی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام حروف به مثابه وسیله‌ای برای تشخیص و تلفظ کلمات به‌کار می‌رود. در این روش فرض بر این است که آشنائی با اشکال و نام حروف به فرد کمک می‌کند تا بتواند کلمات را بشناسد و آنها را تلفظ کند. بنابراین تدریس مهارت خواندن با شناسائی و تلفظ هر یک از حروف به‌ترتیب مذکور الفبا از "الف" تا "ی" و با توجه به شکل هر حرف در ابتدا ، وسط و آخر کلمه شروع می‌شود. سپس ترکیب دو حرف و بتدریج گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سه ، چهار ، پنج حرفی ساخته می‌شود. - روش الفبائی یا روش ABC ، روش منسوخ‌شده در آموزش خواندن است که در آن ابتدا نام حروف الفبا و سپس شکل آنها را آموزش می‌دهند. در این روش تکرار مداوم ، حروف برای مثال ، س ، ب ، د در واژه "سبد" یا د ، ا ، س واژه "داس" نه تنها به یادگیری واژه‌ها کمک می‌کند ، بلکه موجب می‌شود که کودکان با دسته‌هائی از حروف که واژه‌های متفاوتی را تشکیل می‌دهند ، آشنا شوند.