آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ضریب آلفا


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ضریب آلفا

واژه انگلیسی
Alpha coefficient

توضیحات
اشاره به فرمول پیشنهادی «کرانباخ» برای محاسبه ضریب‌روائی ( reliability) دارد که به آلفای کرانباخ نیز معروف است و از این فرمول کودر-ریچاردسون گرفته شده است. ضریب آلفا از فرمول زیر به‌دست می‌آ‌ید. K= تعداد سؤالات پرسشنامه si= انحراف استاندارد هر یک از سؤالات St= انحراف استاندارد کل پرسشنامه K= تعداد سوالات پرسشنامه