آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هدف ، قصد ، مقصد آموزشی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
هدف ، قصد ، مقصد آموزشی

واژه انگلیسی
Aim

توضیحات
۱- وضع مطلوبی است که فرد شخصاً یا یه وسیله متخصصان به‌طور آگاهانه آن را سودمند تشخیص داده و برگزیده است و برای تحقق آن ، فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آگاهانه‌ای انجام می‌دهد. پس هر خواسته یا آرزوئی را که شخص در عالم خیال دارد ، نمی‌توان هدف نامید. ۲- هدف یا منظوری را که رفتار معطوف به آن است. ۳- فکری سملبولیک ، تصور یا عقیده‌ای که نماینده نقطه پایان رفتاری هدفدار است. ۴- شامل آرزوها و انتظاراتی است که شمول و جامعیت آن نسبت به واژه‌ آرمان (goals) کمتر بوده و صراحت و روشنی بیشتری دارند. مقاصد آموزشی را معمولاً جزو هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های میان‌مدت می‌دانیم (این تعریف در شکل جمع آن یعنی (aims) صادق است). برای توضیح بیشتر به واژه‌های goals و objective مراجعه کنید.