آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آموزش و پرورش کشاورزی ، آموزش کشاورزی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آموزش و پرورش کشاورزی ، آموزش کشاورزی

واژه انگلیسی
Agricultural education

توضیحات
آموزش وظایف و مسئولیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به طرق کشاورزی است که ممکن است در برنامه دبستان ، دبیرستان و دانشگاه گنجانیده شود.