آفتاب

واژه نامه های آفتاب

لاادری ، قایل به لاادری ، منکر وجود امکان شناخت خدا


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
لاادری ، قایل به لاادری ، منکر وجود امکان شناخت خدا

واژه انگلیسی
Agnostic

توضیحات
آنکه معتقد است ذهن آدمی نمی‌تواند به وجود خداوند به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان یک علت نهائی یا هر چه فراسوی پدیدار باشد آگاهی یابد.