آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آگنوزیا ، عدم ادراک ، ادراک‌پریشی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آگنوزیا ، عدم ادراک ، ادراک‌پریشی

واژه انگلیسی
Agnosia

توضیحات
فقدان توانائی درک معنی یا تشخیص اهمیت انواع مختلف تحریک را آگنوزیا گویند. اصطلاح آگنوزیا ، معمولاً محدود به شناسائی سمبل‌ها در زمینه غیرزبانی است ، چون آگنوزیای شنوائی و بینائی در زمینه زبان اساس آفازی هستند.