آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پرخاشگری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
پرخاشگری

واژه انگلیسی
Aggression = aggressiveness

توضیحات
۱- اصطلاحی بسیار کلی برای انواع گوناگونی از اعمال همراه با حمله و خصومت و خشونت. ۲- عبارت است از عدم کنترل رفتار در برابر موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناخواسته (از پیش تعئین نشده) ۳- به رفتاری اطلاق می‌شود که هدف از آن نابودکردن خود یا افراد و یا صدمه‌رساندن به آنان (جسمانی یا زبانی) است. ۴- آن رفتار تهاجمی است که شخص به قصد صدمه و آسیب‌رساندن به افراد یا اشیا از خود نشان می‌دهد. پرخاشگری می‌تواند به صورت فیزیکی ، یا کلامی و یا در قالب تخریب اشیاء و لوازم و بالاخره زیرپاگذاشتن مقررات و قوانین در محیط زندگی با آگاهی قبلی تجلی نماید. ۵- واکنش کلی نسبت به ناکامی است. هرچند افراد همیشه پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پرخاشگرانه آشکار را از خود نشان نمی‌دهند و آنها را در وجود خود سرکوب می‌کنند.کارن هورنای (karn horney) روان‌شناس معروف معتقد است که سرکوب همه احساسات پرخاشگرانه ، از نقطه‌ نظر سلامت روان بسیار بد و گاه خطرناک است.بنابراین پیشنهاد می‌شود که انسان باید گه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه احساسات خصمانه خویش را ابراز کند تا از شدت فشار انفجار درونی جلوگیری به‌عمل آید.