آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آموزش زیبائی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آموزش زیبائی

واژه انگلیسی
Aesthetic education

توضیحات
آموزش مربوط به نظریه‌های زیبائی ، خصایص اصلی ، روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شناخت ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی زیبائی