آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پیش سازمان‌دهنده


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
پیش سازمان‌دهنده

واژه انگلیسی
Advance organizer

توضیحات
پیش سازمان‌دهنده یک مطلب یا مفهوم کلی است که در مقدمه تدریس می‌آید تا مبحثی را که با شاگردان ارائه داده می‌شود با مباحث پیشین همان درس مربوط سازد ، و در عین حال پایه‌ای برای ارتباط مفاهیم بعدی با مفاهیم پیشین گردد ، و شاگرد بتواند تمام مباحث درس را به صورت یک ساخت منظم و سازمان‌‌یافته در ذهن خود جای دهد.