آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روان‌شناختی نوجوان


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
روان‌شناختی نوجوان

واژه انگلیسی
Adolescent psychology

توضیحات
آن رشته از روان‌شناختی است که رفتار انسان را در دورهٔ نوجوانی مطالعه می‌کند و این مطالعه موضوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر را شامل است: رغبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نوجوانان ، رشدونمو بدنی و ذهنی ، اخلاق ، انگیزه‌های غیرعادی نوجوان و سازگارساختن محیط مدرسه و خانواده با اوضاع و احوال نوجوانان و مواردی شبیه به این موارد.