آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پذیرش (یا ورود)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
پذیرش (یا ورود)

واژه انگلیسی
Admission

توضیحات
۱- پذیرفتن درخواست نام‌نویسی در یک مدرسه یا مؤسسه تربیتی بعد از تکمیل شرایط لازم برای ورود به آن ۲- شخصی که برای نخستین بار به یک مؤسسهٔ تربیتی معین وارد می‌شود.