آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مدیریت اداری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مدیریت اداری

واژه انگلیسی
Administrative management

توضیحات
اشاره به نهضتی در مدیریت دارد که از اواسط قرن بیستم پدید آمد. بانی و سردمدار این مکتب "هنری فایول" فرانسوی می‌باشد وی در مدیریت تأکید روی رده‌های بالای سازمان داشت و کارآئی آنها را اصل می‌دانست. وی همچینی در علم مدیریت به پنج عنصر اصلی زیر اعتقاد دارد که عبارتند از: الف- تنظیم برنامه ب- سازماندهی ج- فرماندهی د- هماهنگی ه- کنترل و نظارت