آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یادگیری میزان‌شده ، یادگیری سازگارشده


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
یادگیری میزان‌شده ، یادگیری سازگارشده

واژه انگلیسی
Adjusted learning

توضیحات
یادگیری میزان‌شده (سازش‌یافته) به وضع آماده و فراهم‌شده‌ای در یک محیط آموزشی گویند که افراد تندآموز و کندآموز به یک میزان از آن یاد بگیرند.