آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کفایت ، شایستگی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کفایت ، شایستگی

واژه انگلیسی
Adequency

توضیحات
شایستگی و کفایت شخص به اینکه بتواند آنچه از وی خواسته می‌شود ، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه از لحاظ هوشی و اجتماعی ، پاسخ مطلوب بدهد.