آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سازگاری آموزشی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
سازگاری آموزشی

واژه انگلیسی
Adaptive of instruction

توضیحات
تعدیل طرح و نقشه درس است بر اساس استعداد ، احتیاجات ، و امیال فردی دانش‌آموزان کلاس مانند تعئین تکلیف‌های اضافی اختیاری برای دانش‌آموزان قوی ، و کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مخصوص به عقب‌ماندگان درسی