آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رفع مزاحمت ، حذف یا تخفیف هزینه‌های گذشته یا آینده


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
رفع مزاحمت ، حذف یا تخفیف هزینه‌های گذشته یا آینده

واژه انگلیسی
Abatement

توضیحات