آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آتش‌بس را نقض کردن


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
آتش‌بس را نقض کردن

واژه انگلیسی
Shatter a cease - fire

توضیحات
پس از اعلام آتش‌بس و حتّی در مرحلۀ‌ متارکه؛ ولی پیش از ترک مخاصمه ، ممکن است طرفین متخاصم و یا یکی از آنها ، آتش‌بس را نقض کند.