آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آب‌های ساحلی


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
آب‌های ساحلی

واژه انگلیسی
Coastal Waters

توضیحات
Territorial Waters قسمتی از دریا ، که به فاصلۀ شش مایل دریایی ، در طول سواحل و از حدّ پست‌ترین جذر و موازی با آن ، امتداد می‌یابد؛ آب‌های ساحلی آن کشور محسوب می‌گردد