آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کالاهای متروکه ، مال‌التجاره‌های متروکه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
کالاهای متروکه ، مال‌التجاره‌های متروکه

واژه انگلیسی
Abandonment Merchandises

توضیحات
کالاهای بازرگانی که به گمرک رسیده ولی ترخیص نشده است