آفتاب

واژه نامه های آفتاب

واگذاری ، ترک مال؛ متروک له؛ از کار افتادن یکی از اقلام دارائی ثابت؛ اتمام ذخایر معدن؛ صرف نظر؛ عدم تعقیب؛ ترک کشتی (در بیمهٔ دریائی)؛ کناره‌گیری؛ اعراض از حق


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
واگذاری ، ترک مال؛ متروک له؛ از کار افتادن یکی از اقلام دارائی ثابت؛ اتمام ذخایر معدن؛ صرف نظر؛ عدم تعقیب؛ ترک کشتی (در بیمهٔ دریائی)؛ کناره‌گیری؛ اعراض از حق

واژه انگلیسی
Abandonment

توضیحات