آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برگ آتا ، سند آتا


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
برگ آتا ، سند آتا

واژه انگلیسی
ATA carnet

توضیحات
نوعی سند گمرکی است که مورد قبول کشورهائی است که معاهده مربوطه را امضا کرده‌اند و طبق آن بعضی از اقلام را که ماهیت موقتی دارند ، می توان بدون پرداخت عوارض گمرکی به کشور وارد کرد. مثل نمونه هائی از اجناس که فروشنده با خود به کشوری حمل می‌کند و پس از پایان سفر با خود به کشورش برمی گرداند.