آفتاب

سرقت دیوارهای حائل صوتی در اتوبان حکیمیکی از مشکلاتی که مردم درباره آلودگی صوتی در تهران ناراضی بودند سر و صدای دیوانه کننده بزرگراه ها بود که بعد برطرف کردن این مشکل، اکنون سارقین این دیوارهای حائل صوتی را به سرقت برده اند.

یکی از مشکلاتی که مردم درباره آلودگی صوتی در تهران ناراضی بودند سر و صدای دیوانه کننده بزرگراه ها بود که بعد برطرف کردن این مشکل، اکنون سارقین این دیوارهای حائل صوتی را به سرقت برده اند.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی