آفتاب

دفن شدن روستای شهرستان کوهرنگ در زیر برفبارش سنگین برف در روستای سرآقاسید شهرستان کوهرنگ که به ماسوله دوم ایران مشهور است.