آفتاب

تیزر برنامه آموزش شیرینی پزی ترنیام کاری از تولید و تدوین آفتاب آنلاینشبکه اینترنتی آفتاب در راستای اهداف خود تیزرهای گروهای فرهنگی و هنری و اجتماعی را تولید می کند...

 برنامه آموزش شیرینی پزی ترنیام با همکاری  گروه تولید و تدوین شبکه اینترنتی آفتاب ویدئوها را مشاهده کنید