آفتاب

تنها نقطه بدون کرونا در کره زمیندر شرایطی که زندگی همه جهان با ماسک عجین شده، نقطه‌ای شبیه به یک جهان موازی در این سیاره وجود دارد. این حباب امن در سیاره ویروسی را ببینید.

منبع: ایرناویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی