آفتاب

تقاضای کادر درمانی بیمارستان‌ ها از مردم



تقاضای کادر درمانی از مردم ایران این است که لطفا دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنید.

منبع: مهر



ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی