آفتاب

تقاضای کادر درمانی بیمارستان‌ ها از مردمتقاضای کادر درمانی از مردم ایران این است که لطفا دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنید.

منبع: مهرویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی