آفتاب

احتمال تبدیل «پاندمی» کرونا به «اندمی»کارشناسان می‌گویند گسترش سریع سویه اُمیکرون ویروس کرونا ممکن است منجر به تبدیل پاندمی به مرحله «اندمیک» شود.

اندمی مرحله‌ای است که بیماری حالت «بومی» پیدا می‌کند؛ یعنی بیماری وجود دارد اما قابل کنترل است. ایمنی ناشی از واکسیناسیون، می‌تواند کووید-۱۹ را به سطحی متفاوت وارد کند: یک بیماری بومی که همیشه اما به صورت کنترل‌شده وجود دارد.

ایسنا