نقاشى مينياتورى قصر پادشاهان درفرهنگ هندو-مغول
نقاشى مينياتورى قصر پادشاهان درفرهنگ هندو-مغول
قهوه خانه سنتى، تهران
قهوه خانه سنتى، تهران