”زنى فاحشه بوده که نزد هاروت و ماروت سحر آموخته و به قوهٔ سحر و جادو به آسمان بالا رفته و در آنجا خداوند او را به‌صورت زهره مسخ کرده“


سه مکتوب يا صد خطابهٔ ميرزا آقا خان کرمانى.