”و آنها قومى‌ هستند که عدد ايشان جز خداوند نداند و قامت آنها به‌قدر قامت مردم بوده آنها را اذناب و مخالف بود هم‌چون سباع يکى از ايشان بسيارى به زايد و معاش ايشان چيزها باشد که از دريا به کنار افتد... ديگر منسک و آنها قومى هستند در جهت مغرب به قرب يأجوج و مأجوج و گوش فيل بود، هر گوشى چون گليمى يکى فرش سازند و ديگر لحاف.“